Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1322/2002 της Επιτροπής, της 22ας Ιουλίου 2002, για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1162/95 περί ειδικών λεπτομερειών εφαρμογής του καθεστώτος πιστοποιητικών εισαγωγής και εξαγωγής στον τομέα των σιτηρών και του ρυζιού