Κοινή θέση 2008/611/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 24ης Ιουλίου 2008 , για την κατάργηση της κοινής θέσης 2008/187/ΚΕΠΠΑ σχετικά με περιοριστικά μέτρα κατά της παράνομης κυβέρνησης του Anjouan στην Ένωση των Κομορών