Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2021/944 av den 3 juni 2021 om förlängning av perioden för att samla in stödförklaringar för vissa europeiska medborgarinitiativ i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/1042 [delgivet med nr C(2021) 3879] (Endast den engelska texten är giltig)