Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 554/2010 του Συμβουλίου, της 24ης Ιουνίου 2010 , για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2488/2000 σχετικά με τη δέσμευση κεφαλαίων όσον αφορά τον κ. Μιλόσεβιτς και τα πρόσωπα που συνδέονται με αυτόν