Rekommendation till RÅDETS BESLUT om bemyndigande att inleda förhandlingar på Europeiska unionens vägnar vid de fördragsslutande parternas trettioförsta möte om ändringarna av överenskommelsen om samarbete vid bekämpning av förorening av Nordsjön genom olja och andra skadliga ämnen (Bonn-avtalet) beträffande Konungariket Spaniens anslutning till avtalet och beträffande utvidgningen av avtalets tillämpningsområde