ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ E-1236/01 υποβολή: Reimer Böge (PPE-DE) προς την Επιτροπή. Προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά: μέτρα συνεπεία της έκθεσης της Επιτροπής.