Ψήφισμα του Συμβουλίου για την εκπαίδευση και την κατάρτιση στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου: εξασφάλιση εμπεριστατωμένων συζητήσεων για μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις 2020/C 64/01