Κανονισμός (ΕOΚ) αριθ. 410/90 της Επιτροπής της 16ης Φεβρουαρίου 1990 για τον καθορισμό των κανόνων ποιότητας για τα ακτινίδια