Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 141/2017 av den 7 juli 2017 om ändring av bilaga I (Veterinära frågor och växtskyddsfrågor) och bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering)till EES-avtalet [2019/748]