Sklep Skupnega odbora EGP št. 141/2017 z dne 7. julija 2017 o spremembi Priloge I (Veterinarske in fitosanitarnezadeve) in Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanjein certificiranje) k Sporazumu EGP [2019/748]