EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 141/2017 (2017. gada 7. jūlijs), ar ko groza EEZ līguma I pielikumu (Veterinārijas un fitosanitārijas jautājumi) un II pielikumu (Tehniskie noteikumi, standarti, testēšana un sertificēšana) [2019/748]