Kommissionens meddelande inom ramen för genomförande av kommissionens förordning (EU) 2016/2281 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG vad gäller ekodesignkrav för produkter för ventilationsvärme, produkter för kylning, processkylaggregat av högtemperaturtyp och fläktkonvektorer (Offentliggörande av titlar och referenser för övergångsmetoder för mätning och beräkning för tillämpningen av förordning (EU) 2016/2281, särskilt bilagorna III och IV)Text av betydelse för EES.