Oznámenie Komisie v rámci vykonávania nariadenia Komisie (EÚ) 2016/2281, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokiaľ ide o požiadavky na ekodizajn výrobkov na ohrievanie vzduchu, chladiacich výrobkov, vysokoteplotných priemyselných chladičov a ventilátorových konvektorov [Uverejnenie názvov prechodných metód merania a výpočtu a odkazov na ne na účely vykonávania nariadenia (EÚ) 2016/2281, a najmä príloh III a IV k uvedenému nariadeniu]Text s významom pre EHP.