Съобщение на Комисията в рамките на прилагането на Регламент (ЕС) 2016/2281 на Комисията за изпълнение на Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за екопроектиране на въздухоотоплителни продукти, охладителни продукти, високотемпературни технологични охладители на течности и вентилаторни конвектори (Публикуване на заглавията и означенията на предназначени за преходния период измервателни и изчислителни методи във връзка с прилагането на Регламент (ЕС) 2016/2281, и по-специално на приложения III и IV към него)Текст от значение за ЕИП.