Υπόθεση C-26/19: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε η Commissione tributaria provinciale di Modena (Ιταλία) στις 15 Ιανουαρίου 2019 — Azienda USL di Modena κατά Comune di Sassuolo