Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES)2020/1316 2020 m. rugsėjo 21 d. kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimo 2014/709/ES dėl gyvūnų sveikatos kontrolės priemonių, susijusių su afrikiniu kiaulių maru tam tikrose valstybėse narėse, priedas (pranešta dokumentu Nr. C(2020) 6541) (Tekstas svarbus EEE)