Nariadenie (ES) č. 881/2004 Európskeho parlamentu a Rady z  29. apríla 2004 , ktorým sa ustanovuje Európska železničná agentúra (nariadenie o agentúre)