Υπόθεση T-289/17: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 12ης Ιουλίου 2019 — Keolis CIF κ.λπ. κατά Επιτροπής (Κρατικές ενισχύσεις — Καθεστώς ενισχύσεων που εφάρμοσε η Γαλλία μεταξύ 1994 και 2008 — Επιδοτήσεις επενδύσεων που χορηγήθηκαν από την Περιφέρεια Île-de-France — Απόφαση κηρύσσουσα το καθεστώς ενισχύσεων συμβατό με την εσωτερική αγορά — Έννοια των όρων «υφιστάμενη ενίσχυση» και «νέα ενίσχυση» — Άρθρο 107 ΣΛΕΕ — Άρθρο 108 ΣΛΕΕ — Άρθρο 1, στοιχείο β', σημεία i και v, του κανονισμού (ΕΕ) 2015/1589 — Προθεσμία παραγραφής — Άρθρο 17 του κανονισμού 2015/1589)