EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING OM ÄNDRING AV FÖRORDNING (EG) nr 561/2006 VAD GÄLLER MINIMIKRAV OM MAXIMAL DAGLIG KÖRTID OCH KÖRTID PER VECKA, MINIMIGRÄNSER FÖR RASTER OCH MINSTA DYGNS- OCH VECKOVILA OCH AV FÖRORDNING (EU) nr 165/2014 VAD GÄLLER POSITIONSBESTÄMNING MED HJÄLP AV FÄRDSKRIVARE