EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, MILLEGA MUUDETAKSE MÄÄRUST (EÜ) nr 561/2006 MAKSIMAALSE ÖÖPÄEVASE JA IGANÄDALASE SÕIDUAJA, MINIMAALSETE VAHEAEGADE NING ÖÖPÄEVASTE JA IGANÄDALASTE PUHKEPERIOODIDE MIINIMUMNÕUETE OSAS NING MÄÄRUST (EL) nr 165/2014 SÕIDUMEERIKUTE ABIL POSITSIONEERIMISE OSAS