РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 561/2006 ПО ОТНОШЕНИЕ НА МИНИМАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА МАКСИМАЛНОТО ДНЕВНО И СЕДМИЧНО ВРЕМЕ НА УПРАВЛЕНИЕ, МИНИМАЛНИТЕ ПРЕКЪСВАНИЯ И ДНЕВНИТЕ И СЕДМИЧНИТЕ ПОЧИВКИ, И НА РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 165/2014 ПО ОТНОШЕНИЕ НА УСТАНОВЯВАНЕТО НА МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО ЧРЕЗ ТАХОГРАФИ