Komunikacija Komisije u okviru provedbe Direktive 2013/53/EU Europskog parlamenta i Vijeća o rekreacijskim plovilima i osobnim plovilima na vodomlazni pogon i o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 94/25/EZ (Objava naslova usklađenih normi i upućivanja na njih u okviru zakonodavstva Unije o usklađivanju)Tekst značajan za EGP.