Заключение на генералния адвокат г‑жа E. Sharpston, представено на 15 май 2012 г.#Cimade и Groupe d'information et de soutien des immigrés (GISTI) срещу Ministre de l'Intérieur, de l'Outre-mer, des Collectivités territoriales et de l'Immigration.#Преюдициално запитване, отправено от Conseil d'État (Франция.#Молби за убежище — Директива 2003/9/CE — Минимални стандарти относно приемането на лица, търсещи убежище в държавите членки — Регламент (ЕО) № 343/2003 — Задължение за гарантиране на търсещите убежище лица правото да се ползват от минимални условия на приемане, докато трае процедурата по поемане отговорността или обратно приемане от компетентната държава членка — Определяне на държавата членка, която има задължението да поеме финансовата тежест за осигуряването на минимални условия.#Дело C‑179/11. Заключение на генералния адвокат г‑жа E. Sharpston, представено на 15 май 2012 г.