ΣΥΣΤΑΣΗ σχετικά με σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για την προσχώρηση της Σαμόα στην ενδιάμεση συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αφενός, και των κρατών του Ειρηνικού, αφετέρου (12281/2018 - C8-0434/2018 - 2018/0291(NLE)) Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου Εισηγητής: David Martin