Κανονισμός (ΕΕ) 2017/2342 της Επιτροπής, της 12ης Δεκεμβρίου 2017, για τη θέσπιση απαγόρευσης της αλιείας σαλούβαρδου στα ενωσιακά και διεθνή ύδατα των ζωνών VIII και IX από σκάφη που φέρουν σημαία Πορτογαλίας$