Zaak T-750/14: Arrest van het Gerecht van 12 mei 2016 – Ivo-Kermartin/EUIPO – Ergo Versicherungsgruppe (ELGO) [„Uniemerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor Uniewoordmerk ELGO — Oudere Uniewoordmerken en Uniebeeldmerken ERGO — Relatieve weigeringsgrond — Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009 — Verwarringsgevaar — Herhaalde beperkingen van de inschrijvingsaanvraag — Artikel 43, lid 1, van verordening nr. 207/2009 — Artikel 75, tweede volzin, van verordening nr. 207/2009 — Recht om te worden gehoord — Regel 69 van verordening (EG) nr. 2868/95”]