Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/734 της Επιτροπής της 27ης Μαΐου 2020 για την έγκριση μη ήσσονος σημασίας τροποποίησης των προδιαγραφών ονομασίας καταχωρισμένης στο μητρώο προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης και προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων [«Rheinisches Apfelkraut» (ΠΓΕ)]