Προηγούμενη κοινοποίηση συγκέντρωσης (Υπόθεση M.9864 — CPPIB / KKR / Axel Springer) Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 2020/C 273/05