Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 132/2002 av den 27 september 2002 om ändring av bilaga XIII (Transport) till EES-avtalet