Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2833/94 της Επιτροπής της 22ας Νοεμβρίου 1994 για καθορισμό των εισφορών κατά την εισαγωγή οι οποίες εφαρμόζονται στα σιτηρά, στα άλευρα και στα πλιγούρια και σιμιγδάλια σίτου ή σικάλεως