Kommissionens förordning (EU) nr 1146/2014 av den 23 oktober 2014 om ändring av bilagorna II, III, IV och V till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärdena för antrakinon, benfluralin, bentazon, bromoxinil, klortalonil, famoxadon, imazamox, metylbromid, propanil och svavelsyra i eller på vissa produkter Text av betydelse för EES