Komission asetus (EU) N:o 1146/2014, annettu 23 päivänä lokakuuta 2014 , Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteiden II, III, IV ja V muuttamisesta siltä osin kuin on kyse antrakinonin, benfluraliinin, bentatsonin, bromoksyniilin, klorotaloniilin, famoksadonin, imatsamoksin, metyylibromidin, propaniilin ja rikkihapon jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla ETA:n kannalta merkityksellinen teksti