Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.8090 — Tencent Holdings Limited/Supercell OY) (Текст от значение за ЕИП)