Delegirana direktiva Komisije (EU) 2019/177 оd 16. studenoga 2018. o izmjeni, u svrhu prilagodbe znanstvenom i tehničkom napretku, Priloga III. Direktivi 2011/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu izuzeća za olovo kao aktivatora u fluorescentnom prahu žarulja s izbijanjem koje sadržavaju luminiscentni materijal (Tekst značajan za EGP.)