Mål C-611/17: Domstolens dom (stora avdelningen) av den 30 april 2019 — Republiken Italien mot Europeiska unionens råd (Talan om ogiltigförklaring — Gemensamma fiskeripolitiken — Bevarande av resurser — Internationella konventionen för bevarande av tonfisk i Atlanten — Totala tillåtna fångstmängden (TAC) för svärdfisk i Medelhavet — Förordning (EU) 2017/1398 — Fastställande av fiskerimöjligheter för 2017 — Unionens exklusiva behörighet — Fastställande av en referensperiod — Tillförlitligheten i källuppgifterna — Omfattningen av domstolsprövningen — Artikel 17 FEU — Tillvaratagande av unionens intressen inom internationella organ — Principen om relativ stabilitet — Villkor för tillämpning — Principen om förbud mot retroaktiv lagstiftning, rättssäkerhetsprincipen, principen om skydd för berättigade förväntningar och icke-diskrimineringsprincipen)