Vec C-611/17: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 30. apríla 2019 — Talianska republika/Rada Európskej únie (Žaloba o neplatnosť — Spoločná rybárska politika — Zachovanie zdrojov — Medzinárodný dohovor o zachovaní atlantických tuniakov — Celkové povolené výlovy (TAC) stredomorského mečiara veľkého — Nariadenie (EÚ) 2017/1398 — Stanovenie rybolovných možností na rok 2017 — Výlučná právomoc Únie — Stanovenie referenčného obdobia — Spoľahlivosť základných údajov — Rozsah súdneho preskúmania — Článok 17 ZEÚ — Spravovanie záujmov Únie v rámci medzinárodných orgánov — Zásada relatívnej stability — Podmienky uplatňovania — Zásady zákazu retroaktivity, legitímnej dôvery a zákazu diskriminácie)