Lieta C-611/17: Tiesas (virspalāta) 2019. gada 30. aprīļa spriedums — Itālijas Republika/Eiropas Savienības Padome (Prasība atcelt tiesību aktu — Kopējā zivsaimniecības politika — Resursu saglabāšana — Starptautiskā konvencija par Atlantijas tunzivju saglabāšanu — Kopējā pieļaujamā nozveja (KPN) Vidusjūras zobenzivij — Regula (ES) 2017/1398 — Zvejas iespēju noteikšana 2017. gadam — Savienības ekskluzīvā kompetence — Atsauces laikposma noteikšana — Datubāzes uzticamība — Pārbaudes tiesā apjoms — LESD 17. pants — Savienības interešu pārvaldība starptautiskās organizācijās — Relatīvas stabilitātes princips — Piemērošanas nosacījumi — Atpakaļejoša spēka aizlieguma, tiesiskās drošības, tiesiskās paļāvības un nediskriminācijas principi)