kohtuasi C-611/17: Euroopa Kohtu (suurkoda) 30. aprilli 2019. aasta otsus — Itaalia Vabariik versus Euroopa Liidu Nõukogu (Tühistamishagi — Ühine kalanduspoliitika — Varude kaitse — Rahvusvaheline Atlandi tuunikala kaitse konventsioon — Lubatud kogupüük (TAC) Vahemere mõõkkalale — Määrus (EL) 2017/1398 — 2017. aastaks kalapüügivõimaluste kehtestamine — Liidu ainupädevus — Aruandeperioodi kindlaksmääramine — Algandmete usaldusväärsus — Kohtuliku kontrolli ulatus — ELL artikkel 17 — Liidu huvide kaitsmine rahvusvahelistes organites — Suhtelise stabiilsuse põhimõte — Kohaldamise tingimused — Tagasiulatuva jõu puudumise, õiguskindluse, õiguspärase ootuse ja diskrimineerimiskeelu põhimõtted)