Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS integroiduista maatilatilastoista sekä asetusten (EY) N:o 1166/2008 ja (EU) N:o 1337/2011 kumoamisesta$