ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 479/95 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Μαρτίου 1995 περί μεταβατικών μέτρων για την εισαγωγή μπανανών στην Αυστρία και στη Σουηδία κατά το δεύτερο τρίμηνο του 1995 (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)