SPRÁVA o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o uplatňovaní colných kvót Únie a iných dovozných kvót Únie (COM(2020)0375 - C9-0274/2020 - 2020/0176(COD)) Výbor pre medzinárodný obchod Spravodajca: Christophe Hansen