Διορισμός των μελών του συμβουλευτικού συμβουλίου καταναλωτών