Υπόθεση T-55/14: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 14ης Ιουλίου 2015 — Genossenschaftskellerei Rosswag-Mühlhausen κατά ΓΕΕΑ (Lembergerland) [Κοινοτικό σήμα — Αίτηση καταχωρίσεως λεκτικού κοινοτικού σήματος Lembergerland — Απόλυτος λόγος απαραδέκτου — Σήμα για οίνους εμπεριέχον γεωγραφικές ενδείξεις — Άρθρο 7, παράγραφος 1, στοιχείο ι', του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009]