Резолюция на Европейския парламент от 15 юни 2017 г. относно Пакистан, и по-специално положението на защитниците на правата на човека и смъртното наказание (2017/2723(RSP))