Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1636/91 του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 1991 που καθορίζει, για την περίοδο από 1ης Απριλίου 1991 έως 31 Μαρτίου 1992, την κοινοτική εφεδρική ποσότητα για την εφαρμογή της εισφοράς που αναφέρεται στο άρθρο 5γ του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 804/68 στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων