Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която трябва да се заеме от името на Съюза в рамките на седмата сесия на срещата на страните по Споразумението за опазване на мигриращите водолюбиви птици от Африка и Евразия (AEWA) във връзка с някои изменения на приложение 3 към Споразумението