EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 323/2019 (2019. gada 13. decembris), ar ko groza EEZ līguma XX pielikumu (Vide) [2020/341]