Uredba Komisije (EU) 2019/1892 оd 31. listopada 2019. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1230/2012 u pogledu zahtjeva za homologaciju za određena motorna vozila opremljena izduženim kabinama te za aerodinamične naprave i opremu za motorna vozila i njihove prikolice (Tekst značajan za EGP)