Lieta T-635/18: Vispārējās tiesas 2020. gada 16. decembra spriedums – Industrial Química del Nalón/Komisija (Ārpuslīgumiskā atbildība – Vide – Vielu un maisījumu klasificēšana, marķēšana un iepakošana – Augstas temperatūras akmeņogļu darvas klasifikācija par vienu no vielām, kas ir akūti toksiskas ūdens videi 1. kategorijā (H400) un hroniski toksiskas ūdens videi 1. kategorijā (H410) – Pietiekami būtisks tādas tiesību normas pārkāpums, ar ko privātpersonām piešķir tiesības)