Written question E-003671/13 Antigoni Papadopoulou (S&D) to the Commission. Eurogroup decision on Cyprus